Sökning: "Resource‐based view"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Resource‐based view.

  1. 1. Hur småföretag stärker sin konkurrenskraft : En kvalitativ studie på bygg- och anläggningsbranschen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Johan Groening; Linn Johansson; [2016]
    Nyckelord :Resource-based theory; the relational view; competitiveness; competitive advantage; construction industry; small businesses; Resursbaserad teori; det relationella synsättet; konkurrenskraft; konkurrensfördelar; bygg- och anläggningsbranschen; småföretag;

    Sammanfattning : Småföretag utgör den ekonomiska motorn som påverkar nationers utveckling. Därför bör de kontinuerligt stödjas för att fortsatt kunna främja länders utveckling. LÄS MER