Sökning: "Restaurang Hammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Restaurang Hammar.

  1. 1. Design för ett hållbart liv pågatan : En användarstudie av arbetsflödet i food trucks och belastningen pådess primäranvändare

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

    Författare :Johan Rindborg; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Street food är en växande marknad i Sverige och ger små egenföretagare stor frihet kring hur de vill utforma sin verksamhet. För att orka driva en restaurang på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt behöver street food-anordningens design tas i beaktning. LÄS MER