Sökning: "Resultatbearbetning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Resultatbearbetning.

 1. 1. Patienter med fetma – sjuksköterskans preventiva åtgärder- en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Agneta Werling; Katre-Helena Ibrus; [2018]
  Nyckelord :preventivt; fetma; sjuksköterska; prevention; förebyggande; övervikt;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet patienter med fetma ökar i världen. Sjuksköterskan möter de här patienterna i den somatiska vården, i äldrevården och primärvården. Det preventivt arbeta med denna patientgrupp är av stor vikt då det kan förebygga följdsjukdomar som diabetes, hypertoni, hjärtkärlsjukdomar och cancer. LÄS MER

 2. 2. Fysisk tillgänglighet på gruppbostäder. : En kartläggning med instrumentet Housing Enabler.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Malin Paulsson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Bostäder; Funktionshindrade; Miljödesign; Miljöplanering.;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuter tillfrågas ibland att delta i arbetsgrupper vid ny- eller ombyggnation av gruppbostäder. Det finns ingen forskning eller sammanställning om hur det egentligen förhåller sig i den fysiska miljön på gruppbostäder i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Klassiska populationsmodeller kontra stokastiska : En simuleringsstudie ur matematiskt och datalogiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Mattias Nilsson; Ingela Jönsson; [2008]
  Nyckelord :stochastic simulation; population growth; population model; Malthus; exponential population growth; Verhulst; logistic population growth; Lotka-Volterra; diffusion approximation; birthdeath process; time optimization; C; MatLab; matrix memory allocation; MatLab clear; stokastisk simulering; populationstillväxt; populationsmodell; Malthus; exponentiell populationstillväxt; Verhulst; logistisk populationstillväxt; Lotka-Volterra; diffusionsapproximation; födelsedödsprocess; tidsoptimering; C; MatLab; matris minnesallokering; MatLab clear;

  Sammanfattning : I detta tvärvetenskapliga arbete studeras från den matematiska sidan tre klassiska populationsmodeller: Malthus tillväxtmodell, Verhulsts logistiska modell och Lotka-Volterras jägarebytesmodell. De klassiska modellerna jämförs med stokastiska. De stokastiska modeller som studeras är födelsedödsprocesser och deras diffusionsapproximation. LÄS MER

 4. 4. Klassiska populationsmodeller kontra stokastiska : En simuleringsstudie ur matematiskt och datalogiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Ingela Jönsson; Mattias Nilsson; [2008]
  Nyckelord :stochastic simulation; population growth; population model; Malthus; exponential population growth; Verhulst; logistic population growth; Lotka-Volterra; diffusion approximation; birthdeath process; time optimization; C; MatLab; matrix memory allocation; MatLab clear; stokastisk simulering; populationstillväxt; populationsmodell; Malthus; exponentiell populationstillväxt; Verhulst; logistisk populationstillväxt; Lotka-Volterra; diffusionsapproximation; födelsedödsprocess; tidsoptimering; C; MatLab; matris minnesallokering; MatLab clear;

  Sammanfattning : I detta tvärvetenskapliga arbete studeras från den matematiska sidan tre klassiska populationsmodeller: Malthus tillväxtmodell, Verhulsts logistiska modell och Lotka-Volterras jägarebytesmodell. De klassiska modellerna jämförs med stokastiska. De stokastiska modeller som studeras är födelsedödsprocesser och deras diffusionsapproximation. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på progression i historia & matematikundervisningen : En intervjustudie med sex grundskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Lars Wängman; Robert Nordström; [2008]
  Nyckelord :inlärning; kunskap; lärande; utveckling;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta examensarbete vilar på den nuvarande läroplanen (Lpo 94) och de texter som skrevs i samband med att denna konstruerades. I dessa texter framgår det att skolans urval när det gäller innehåll och organisering både inom och mellan skolformerna ska utgå från ett progressionstänkande. LÄS MER