Sökning: "Resultatbearbetning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Resultatbearbetning.

 1. 1. Kvinnor och deras partners upplevelser av missfall : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Julia Larsson; Josefin Frankert; [2020]
  Nyckelord :Missfall; upplevelse; kvinna; partner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är en vanlig graviditetskomplikation och associeras med hög risk för psykisk ohälsa hos kvinnan och partnern. Kvinnan och partnern upplever liknande känslor vid missfall fast det kan yttra sig på olika sätt. Sjuksköterskan har en viktig roll i hur upplevelsen av missfallet blir. LÄS MER

 2. 2. När döden knackar på : Erfarenheter av att vara närstående till en person som är döende i cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Evelina Petersson; Sofia Lind; [2019]
  Nyckelord :Cancer; experience; narratives; relatives; Berättelser; cancer; erfarenhet; närstående;

  Sammanfattning : Drygt var tredje person i Sverige kommer någon gång vara med om ett cancerbesked. Att få diagnosen cancer kan göra livet annorlunda. Alla som drabbas av cancer dör inte, men många blir aktuella för palliativ vård och går över till ett lindrande skede istället för botande. LÄS MER

 3. 3. Patienter med fetma – sjuksköterskans preventiva åtgärder- en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Agneta Werling; Katre-Helena Ibrus; [2018]
  Nyckelord :preventivt; fetma; sjuksköterska; prevention; förebyggande; övervikt;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet patienter med fetma ökar i världen. Sjuksköterskan möter de här patienterna i den somatiska vården, i äldrevården och primärvården. Det preventivt arbeta med denna patientgrupp är av stor vikt då det kan förebygga följdsjukdomar som diabetes, hypertoni, hjärtkärlsjukdomar och cancer. LÄS MER

 4. 4. Fysisk tillgänglighet på gruppbostäder. : En kartläggning med instrumentet Housing Enabler.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Malin Paulsson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Bostäder; Funktionshindrade; Miljödesign; Miljöplanering.;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuter tillfrågas ibland att delta i arbetsgrupper vid ny- eller ombyggnation av gruppbostäder. Det finns ingen forskning eller sammanställning om hur det egentligen förhåller sig i den fysiska miljön på gruppbostäder i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Klassiska populationsmodeller kontra stokastiska : En simuleringsstudie ur matematiskt och datalogiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Mattias Nilsson; Ingela Jönsson; [2008]
  Nyckelord :stochastic simulation; population growth; population model; Malthus; exponential population growth; Verhulst; logistic population growth; Lotka-Volterra; diffusion approximation; birthdeath process; time optimization; C; MatLab; matrix memory allocation; MatLab clear; stokastisk simulering; populationstillväxt; populationsmodell; Malthus; exponentiell populationstillväxt; Verhulst; logistisk populationstillväxt; Lotka-Volterra; diffusionsapproximation; födelsedödsprocess; tidsoptimering; C; MatLab; matris minnesallokering; MatLab clear;

  Sammanfattning : I detta tvärvetenskapliga arbete studeras från den matematiska sidan tre klassiska populationsmodeller: Malthus tillväxtmodell, Verhulsts logistiska modell och Lotka-Volterras jägarebytesmodell. De klassiska modellerna jämförs med stokastiska. De stokastiska modeller som studeras är födelsedödsprocesser och deras diffusionsapproximation. LÄS MER