Sökning: "Resultatmätning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Resultatmätning.

 1. 1. Nattfotboll i socialt utsatta områden : Beskrivning av verksamheten utifrån programteori och förutsättningar för uppskalning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Åkerlind; [2018]
  Nyckelord :Social innovation; program theory; core components; socially vulnerable areas; Social innovation; programteori; kärnkomponenter; socialt utsatta områden;

  Sammanfattning : Andelen barn och ungdomar som befinner sig ett socialt utanförskap halkar efter alltmer i samhället. Att befinna sig ett socialt utanförskap kan medföra en rad negativa konsekvenser för såväl den enskilde individen som för samhället. LÄS MER

 2. 2. Professionalism och New Public Management i Försvarsmakten : En kvalitativ studie vid Skaraborgs Regemente

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Lars-Erik Midbrandt; Per Hurri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges offentliga förvaltning genomgick under 1980-talet ett stort antal förändringar som till del kan sammanfattas under begreppet New Public Management (NPM). NPM har många influenser från hur privata företag och näringslivet styr sina organisationer. LÄS MER

 3. 3. Publikarbete: konst, demokrati och management : En studie om Botkyrka konsthall och Moderna Museet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Matinheikki; Katja Seitajoki; [2016]
  Nyckelord :Audience; Audience development; Contemporary Art; Institutional logic; New institutionalism; discourse analysis; Pierre Bourdieu; cultural capital; Konst kultur och ekonomi; Arts Management; Publik; publikarbete; samtida konst; institutionella logiker; Nyinstitutionell teori; diskursanalys; Pierre Bourdieu; kulturellt kapital; Konst kultur och ekonomi; Arts Management;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi arbete med publik på Moderna Museet och Botkyrka konsthall genom att studera vilka logiker som gör anspråk på att reglera publikarbetet. Vi vill även se om publikarbetet påverkar kulturproduktionen inom institutionerna. LÄS MER

 4. 4. Kundfokuserat ledarskap i tillverkningsföretag - En explorativ fallstudie i företag X i syfte att utforska innebörden av kundfokus utifrån ett ledarperspekiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Jelena Djordjevic; [2014]
  Nyckelord :Kund; Kundfokus; Kundlojalitet; Kundnärhet; Kvalitet; Ledarskap; Ledning; Produktion; Tillverkningsföretag;

  Sammanfattning : Kundfokus är av avgörande betydelseför industriföretag, då dessa arbetar för kundens räkning. Kundens behov och förväntningar ska tillfredsställas, vilket i längden ska leda till lönsamhet för företaget. Detta ställer krav på företagsledningen, som ansvarar för att detta uppfylls. LÄS MER

 5. 5. Skapande, implementering och användning av tillfredsställande nyckeltal : En fallstudie av ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Elin Tiberg; Therese Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Icke-finansiella nyckeltal; verksamhetsstyrning; resultatmätning;

  Sammanfattning : Det finns olika hypoteser kring hur organisationer skall nå framgång och hur de skall få tillgång till väsentlig information som gör att resultatet slutligen påverkas positivt. I detta sammanhang är nyckeltalen ett verktyg som kan reducera denna problematik genom att i stället för att mäta den direkta resultatpåverkan av en åtgärd så kan organisationen mäta påverkan på nyckeltalet. LÄS MER