Sökning: "Resursintegrering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Resursintegrering.

 1. 1. Samskapande av värde vid användning av digitala tjänster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Öhrn; Alexander Kruse; [2020]
  Nyckelord :Digital tjänst; värdeskapande; samskapande av värde; tjänsteutbyte; aktörer; resursintegrering;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur samskapande av värde sker i företag som använder sig av digitala tjänster, samt identifierar eventuella utmaningar som kan uppstå vid den värdeskapande processen. Detta undersöks genom en kvalitativ studie av företag som använder sig av digitala tjänster samt dess kunder. LÄS MER

 2. 2. Att Involvera Flera : En studie av konsumenters deltagande och värdeskapande i marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Flodin; Anders Sarkissian; [2014]
  Nyckelord :S-D logic; Co-creation; Resource integration; Konsumentdeltagande; Samskapande; Marknadskommnunikation; Resursintegrering;

  Sammanfattning : Studien tog avstamp i det senaste decenniets utveckling inom marknadsteori med avseende på samvärdeskapande, tjänstelogik och konsumenters resursintegrering. Efter att ha läst forskningsartiklar och inlägg i media om ett skifte i synen på konsumenters allt viktigare roll ville vi närmare studera hur den tar sig uttryck inom marknadskommunikation. LÄS MER