Sökning: "Resursperson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Resursperson.

 1. 1. "Jag tror inte de har en susning om hur bra vi löst det" : undervisningsorganisationen för integrerade elever mottagna i grundsärskolan med undervisning i grundskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Burholm; [2019]
  Nyckelord :Co-teaching; curriculum for pupils with intellectual disabilities; inclusive classrooms; inclusive education; integrated pupils; intellectual disabilities; teaching organization; Grundsärskolans läroplan; medundervisning; inkluderande klassrum; inkluderande undervisning; intellektuell funktionsnedsättning; undervisningsorganisation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare och rektorer organiserar undervisningen för den integrerade grund-särskoleeleven samt vilka förutsättningar för inkludering som finns. Med hjälp av klassrumsobservationer och in-tervjuer söktes svar på följande frågeställningar: Hur organiseras undervisningen, vilka förutsättningar för inkludering finns, hur beskriver lärare och rektorer samarbetet mellan lärare, resurspersoner och speciallärare samt vilken kunskap om grundsärskolan finns på skolorna? Teoretisk förankring utgörs av Lundgrens ramfaktorteori (1972), relationell pedagogik enligt Aspelin (2013) samt de specialpedagogiska perspektiven, individperspektiv och relationellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Organisation av matematikundervisning : speciallärarens roll

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Kangasmaa; Anna Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Ability-grouping; co-teaching; inclusive; mathematics and whole class; Helklass; inkludering; matematikundervisning; nivågruppering och tvålärarskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en inblick i bakomliggande faktorer till hur skolor i Sverige organiserar sin matematikundervisning. Vad och vem som påverkar vilken organisationsform som väljs, vilka föroch nackdelar rektor och speciallärare med specialisering mot matematikutveckling ser med den valda organisationen samt vilken roll speciallärare med specialisering mot matematikutveckling har i vald organisationsform. LÄS MER

 3. 3. Vem bryr sig om grupprum och lokaler? : Alternativa arbetsplatser i förhållande till ramfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Turid Fyrberg; Angelica Gullin; [2018]
  Nyckelord :Alternativa arbetsplatser; lokaler; grupprum; elev; lärare; ramfaktor; skola; resursperson; styrdokument;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts för att bidra med kunskap om hur lärare arbetar med alternativa arbetsplatser så som grupprum och övriga lokaler i sin undervisning med utgångspunkt ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studien visar att lärare nyttjar alternativa arbetsplatser under grupparbeten och enskilt arbete, för att skapa arbetsro och för att elever ska kunna växa och utvecklas i sitt lärande. LÄS MER

 4. 4. Lärplattan i förskolan : En kvalitativ studie om IKT i tre svenska förskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Michaela Pekkarinen Källström; Linda Mokko; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Resursperson; Surfplatta; Lärplattan.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepersonal uppfattar och använder IKT-verktyg i tre svenska förskolor. Vi valde semistrukturerade intervjuer som metod och genererade svar från åtta informanter. LÄS MER

 5. 5. Förskola i behov av särskilt stöd? En fenomenografisk studie om barn och särskilt stöd

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Björkenstam; [2017]
  Nyckelord :formuleringsarena; förskola i behov av särskilt stöd; realiseringsarena; resurs; tilläggsbelopp; utvecklingsekologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien avser att öka kunskapen om de uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd som finns bland chefer och personal på förskolor, för att skapa förutsättningar för ett förebyggande arbete. Studien gör också en ansats att diskutera de resurser som kommu-nen kan erbjuda barn i behov av särskilt stöd och hur de kan användas. LÄS MER