Sökning: "Resursperson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Resursperson.

 1. 1. Vem bryr sig om grupprum och lokaler? : Alternativa arbetsplatser i förhållande till ramfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Turid Fyrberg; Angelica Gullin; [2018]
  Nyckelord :Alternativa arbetsplatser; lokaler; grupprum; elev; lärare; ramfaktor; skola; resursperson; styrdokument;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts för att bidra med kunskap om hur lärare arbetar med alternativa arbetsplatser så som grupprum och övriga lokaler i sin undervisning med utgångspunkt ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studien visar att lärare nyttjar alternativa arbetsplatser under grupparbeten och enskilt arbete, för att skapa arbetsro och för att elever ska kunna växa och utvecklas i sitt lärande. LÄS MER

 2. 2. Lärplattan i förskolan : En kvalitativ studie om IKT i tre svenska förskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Michaela Pekkarinen Källström; Linda Mokko; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Resursperson; Surfplatta; Lärplattan.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepersonal uppfattar och använder IKT-verktyg i tre svenska förskolor. Vi valde semistrukturerade intervjuer som metod och genererade svar från åtta informanter. LÄS MER

 3. 3. Förskola i behov av särskilt stöd? En fenomenografisk studie om barn och särskilt stöd

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Björkenstam; [2017]
  Nyckelord :formuleringsarena; förskola i behov av särskilt stöd; realiseringsarena; resurs; tilläggsbelopp; utvecklingsekologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien avser att öka kunskapen om de uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd som finns bland chefer och personal på förskolor, för att skapa förutsättningar för ett förebyggande arbete. Studien gör också en ansats att diskutera de resurser som kommu-nen kan erbjuda barn i behov av särskilt stöd och hur de kan användas. LÄS MER

 4. 4. Åtgärdsprogram : En kritisk diskursanalytisk studie av åtgärdsprogram för yngre elever med stöd i sin läs- och skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Susanne Kock; [2017]
  Nyckelord :Action programme; discourses; documentation; special education perspective; critical discourse analysis.; Åtgärdsprogram; diskurser; dokumentation; specialpedagogiska perspektiv; kritisk diskursanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur behov och åtgärder i ämnet svenska beskrevs i några åtgärdsprogram upprättade för elever i årskurserna 1-3.   Frågeställningarna handlade om hur lärare beskrev elevens behov av stöd och efterföljande åtgärder.   För att besvara frågeställningarna har kritisk diskursanalys använts. LÄS MER

 5. 5. Diabetes hos barn i förskolanSju vårdnadshavares erfarenheter av förskolans särskilda stöd och samverkan med hemmet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanne Olofsson; Mattias Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractStudien behandlar vårdnadshavares erfarenheter av hur deras barn med diabetes typ 1 ges särskilt stöd i förskolan. Ett mål i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är att förskolan tillsammans med vårdnadshavare ska dela på ansvaret för barnets fostran, utveckling och växande. LÄS MER