Sökning: "Retention Management"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden Retention Management.

 1. 1. Effects of management and plant traits on tree-related microhabitats in second-growth stands of the Białowieża Forest

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Weronika Mysiak; [2022]
  Nyckelord :tree-related microhabitats; TreMs; Białowieża Forest; post-Century stands; second-growth forest;

  Sammanfattning : The study presents research conducted on Tree-related Microhabitats (TreM) in managed stands and nearly unmanaged stands in the Białowieża Forest (BF). A TreM is an above-ground structure that creates substrate, site or place for forest-dwelling species, and could be an important tool for assessing the level of biodiversity. LÄS MER

 2. 2. Från nyanställd till en del av organisationen : En studie om nyanställdas förväntningar i perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och faktiskt tillträde av tjänst.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Ek; Hilda Gran; [2022]
  Nyckelord :anställning; onboardning; employee retention; rekrytering;

  Sammanfattning : Författare: Sara Ek och Hilda Gran Handledare: Frederic Bill Examinator: Hans Wessblad Program: Human Resource Management, 180 hp Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E Titel: Från nyanställd till en del av organisationen: En studie om nyanställdas förväntningar i perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och faktiskt tillträde av tjänst Frågeställning: Vilka förväntningar har nyanställda gentemot arbetsgivaren under perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och faktiskt tillträde av tjänst? Syfte: Studiens syfte är att beskriva nyanställdas förväntningar för att urskilja hur organisationer kan utveckla employee retention i perioden innan tillträdet av tjänst. Metod: Studien utgår från en induktiv forskningsansats och har tillämpat en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 3. 3. Intresset för lövplantor hos Södra skogsägarnas medlemmar i Oskarströms verksamhetsområde

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Anna Eriksson; Sanna Gudmundsson; [2022]
  Nyckelord :klimatförändringar; återplantering; lövskogsbruk;

  Sammanfattning : Lövskogarna var för 200 – 300 år sedan överexploaterade i södra Sverige och förekommer idag främst i mindre och fragmenterade områden. Efterfrågan på barrsågtimmer från industrierna steg och på de tidigare lövbevuxna markerna planterades istället gran och tall. LÄS MER

 4. 4. The role of bed sediments for fractionation of phosphorus in remediated ditches in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Emma Ryding; [2022]
  Nyckelord :Phosphorus fractionation; agricultural stream; sediment; two-stage ditch; eutrophication;

  Sammanfattning : Sweden’s environmental quality objectives “A varied agricultural landscape” and “Zero eutrophication”, aims to ensure food production while reducing negative impact from fertilizers on the environment. The input ceilings of nutrient concentrations in the Baltic Sea are still critical. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenhantering med gröna tak i subarktiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Dag Schéele; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Green roofs can help with stormwater management and reduce the risk of flooding. Most studies on the hydrological abilities of green roofs have been conducted in temperate climates. There is therefore a need to also investigate this in cold climates. LÄS MER