Sökning: "Retirement homes"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Retirement homes.

 1. 1. Äldre personers upplevelser av ensamhet på äldreboende : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Bloom; Isabell Ekström; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Isolation; Loneliness; Retirement homes; Safety; Ensamhet; Isolering; trygghet; upplevelser; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det vanligaste symtomet sjuksköterskor möter på akutmottagningen är smärta och 60–80 procent av patienterna är underbehandlade i sin smärta. Sjuksköterskan har en ledande roll i smärtbehandling och när smärtbehandlingen brister får det konsekvenser både för patient och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsrelaterade utmaningar inom palliativ vård i hemmet med fokus på sjuksköterskors erfarenheter och känslor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Fanny Larsson; Linnea Holm; [2022]
  Nyckelord :challenges; experiences; home care; nurse perspective; palliative care; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskeperspektivet; utmaningar; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukdom som är obotlig benämns som palliativ vård och det är något som alla individer har rätt till att få. Syftet med palliativ vård är att lindra patientens lidande och ge en så bra livskvalitet som är möjligt. LÄS MER

 3. 3. Gröna miljöers användning på demensboenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Anna Elisabet Skovsgaard Jónsdóttir; [2022]
  Nyckelord :assistant nurse; nursing homes; educational level; geographical position; green spaces; nature-based activities; undersköterskor; äldreboenden; utbildningsnivå; geografisk position; gröna miljöer; natur-baserade aktiviteter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the relationship between the use of green environments in dementia nursing-homes depending on the staff's educational level, the geographical position of nursing-homes and the time the elderly spend in green environments. This was a cross-sectional survey study with a total of 49 assistant nurses working in retirement homes for elderly with dementia in Gävleborg county, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Trygghetsboende på landsbygden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Nathalie Gunnarsson; Beata Johansson; [2022]
  Nyckelord :assisted living facility; safety; countryside; community; design; trygghetsboende; landsbygd; gemenskap; utformning;

  Sammanfattning : The population within the age group 80+ is increasing. At the same time retirement housing are limited. Which entails that a large portion of the elderly are in the main housing market, where there is a shortage of housing. An option to ease the problematic housing situation could be assisted living facilities. LÄS MER

 5. 5. Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Ayata Karbin; [2022]
  Nyckelord :Djurunderstödda insatser; djurunderstödd terapi; äldreboende; katt; terapidjur; Covid-19;

  Sammanfattning : Många av våra äldre i Sverige lider idag av ensamhet, oro och ångest. Efter att Covid-19-pandemin drabbade Sverige hårt infördes besöksförbud på alla landets äldreboenden, vilket gett ökad depression och ångest hos de äldre. För att förbättra måendet hos våra äldre kan djurunderstödda insatser användas. LÄS MER