Sökning: "Retroaktivitetsförbudet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Retroaktivitetsförbudet.

 1. 1. Förslag om begränsning av avdrag för underskott - en undersökning av förslagets systemenlighet, förutsebarhet och konstitutionella legitimitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Arlebo; [2022-02-25]
  Nyckelord :Underskottsbolag; Underskottsavdrag; Stoppskrivelse; Retroaktivitetsförbudet; Skatteflyktslagen; Ägarförändringar; HFD 2021 ref. 33;

  Sammanfattning : Den 3 juni 2021 meddelade HFD att skatteflyktslagen inte hindrade ett underskottsbolag från att utnyttja sin rätt till underskottsavdrag efter en ägarförändring, trots att bolagets enda tillgång vid tidpunkten var en fordran på sitt moderbolag. Regeringen tolkade domen som ett kringgående av reglerna i 40 kap. LÄS MER

 2. 2. Retroaktiv rättvisa - En juridisk studie över justeringen av de generella ränteavdragsbegränsningsreglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Persson; [2021]
  Nyckelord :Generella; Ränteavdrag; Begränsning; Ränteavdragsbegränsning; Turordningsregel; Retroaktivitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 1st of January 2019, new tax regulations within the Swedish corporate sector was set in motion. The regulations constitute a general restriction of interest deductions within a company. The main purpose of the new regulations was to prevent erosion of the Swedish tax base. LÄS MER

 3. 3. Utvidgat förverkande & Europadomstolen – En autonom tolkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Andsberg; [2017]
  Nyckelord :Utvidgat förverkande; EKMR; Europadomstolen; Retroaktivitetsförbudet; Rätten till en rättvis rättegång; Oskyldighetspresumtionen; Ekonomisk brottslighet; Straffrätt; Autonom tolkning; Brott och Straff; Law and Political Science;

  Sammanfattning : My graduate essay deals with the Swedish provision of extended confiscation in article 1 b, chapter 36 of the Swedish penal code. In the event that an offender commits one of the stipulated crimes in article 1 b chapter 36, the state may with a lower burden of proof then beyond reasonable doubt, confiscate profits from criminal activities, which do not stem from the perpetratory crime itself. LÄS MER

 4. 4. Förutsebar skattelagstiftning. En prövning av företagsskattekommitténs bolagsskatteutredning 2014

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Edgren; [2015-02-17]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån ett förutsebarhetsperspektiv utreda den skatterättsliga legalitetsprincipen och det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet. Mot bakgrund av den utredningens resultat prövas delar av Företagsskattekommitténs (FSK) förslag. LÄS MER

 5. 5. Företagsskattekommitténs förslag om halvering av tidigare års underskott – i strid med retroaktivitetsförbudet?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Johanna Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Företagsbeskattning; lagförslag; Företagsskattekommittén; SOU 2014:40; underskottsavdrag; retroaktivitetsförbudet;

  Sammanfattning : Den 12 juni 2014 lämnade FSK ett lagförslag som bl.a. innebär att svenska bolags tidigare års underskott ska reduceras till hälften. Framställningens syfte är att utreda huruvida denna reducering står i strid med det grundlagsstadgade retroaktivitetsförbudet. LÄS MER