Sökning: "Retrospektivt"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Retrospektivt.

 1. 1. ”Läraren har såklart en plan” för hur idrott ska inkludera alla : En kvalitativ studie om inkludering i grund- och gymnasieskolans undervisning avseende elever med invandrarbakgrund.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Boaz Japalwonga; [2023]
  Nyckelord :Skola; Urbana områden; struktur; disciplinering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att retrospektivt undersöka hur lärarstudenter med invandrarbakgrund på gymnastik och idrottshögskolan (GIH) ser på sin egen skolgång i grund- och gymnasieskolan avseende inkludering och lärarens sätt att arbeta med elever med invandrabakgrund. Studiens forskningsfrågor är: Hur upplevde lärarstudenterna det pedagogiska mötet mellan eleverna och läraren i idrott och hälsa? Hur såg relationen ut mellan elev och lärare under lärarstudenternas tidigare skolgång?                Upplever lärarstudenterna att det fanns en tydlig struktur och disciplin under lektionerna i grund- och gymnasieskolan? Metod: Syftet med denna studie är att undersöka och belysa hur manliga studenter med invandrarbakgrund ser på idrott från grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Refining the particulate matter airway deposition arising from indoor cooking-related biomass combustion for children in the Haramaya district in Ethiopia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Kasper Malmborn; [2023]
  Nyckelord :Air pollution exposure; charcoal; wood; animal dung; low-income setting epidemiology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Air pollution, a global issue affecting millions of individuals, is linked to adverse health effects on the respiratory system, but also to e.g., cancer and cardiovascular ailments. In low-income countries, cooking is often conducted by biomass-combustion, causing women and children to be exposed to high levels of indoor air pollution. LÄS MER

 3. 3. Lekmannarevisorernas arbetsprocess och meningsskapande i kommunala aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefin Korkis; Alexandra Skeri; [2023]
  Nyckelord :Audit; local government auditing; local government auditors; sensemaking; legitimate actions; Revision; lekmannarevision; lekmannarevisorer; meningsskapande; legitima handlingar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lekmannarevisorer som utför granskning av kommunala aktiebolag är förtroendevalda personer från politiska partier som utses av kommunfullmäktige. Granskningen som lekmannarevisorerna har i uppdrag sker med stöd från sakkunniga, ekonomiansvariga och övriga i verksamheten för att säkerställa att revisionen är demokratiskt förankrad och professionellt genomförd. LÄS MER

 4. 4. "Många placeringar som har krävt mycket resurser har gjort att vi andra får stå tillbaka" : En intervjustudie om biologiska barns erfarenheter av familjehemsplaceringar – ett retrospektivt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Massara Daddi; Dalida Jabbo; Amanda Mörk; [2023]
  Nyckelord :Family home placement; biological children; psychosocial development; retrospective perspective; Familjehemsplacering; biologiska barn; psykosocial utveckling; retrospektivt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka vuxna biologiska barns erfarenheter av att vara familjehem och hur familjehemsplaceringarna har påverkat de biologiska barnen. Studien undersöker om den psykosociala utvecklingen har påverkat de biologiska barnen, hur erfarenheterna av att växa upp som biologiskt barn i familjehem har påverkat de vuxna individernas nuvarande livssituation och hur de biologiska barnen upplevde sin delaktighet i beslut gällande familjehemsplaceringar. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande flickors etablering i Skåne En retrospektiv studie om yrkesverksammas erfarenheter och unga kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Mirelle Ackerblad; Isabelle Rundén; [2023]
  Nyckelord :Ensamkommande flickor; etablering; socialt kapital; byråkratiskt våld; socialantropologi.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under 2015 ökade antalet asylansökande personer i Sverige till följd av kriget i Syrien. Av de människor som sökte asyl 2015 var drygt 35 000 ensamkommande barn, en grupp som tenderar att vara särskilt sårbar eftersom de saknar vårdnadshavare. Av de barn som anlände var flickor en klar minoritet. LÄS MER