Sökning: "Return to Sport"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Return to Sport.

 1. 1. Fotledskinematik vid enbenslängdhopp efter främre korsbandsskada : En jämförelse med knäfriska kontroller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Eriksson; Jakob Geholm; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; Ankle; Kinematics; Rehabilitation; Movementanalysis; Return to sports; Främre korsband; Fotled; Kinematik; Rehabilitering; Rörelseanalys; Återgång till sport;

  Sammanfattning : IntroduktionFrämre korsbandsskador (ACL-skador) leder till nedsatt knäfunktion och är en stor bidragande orsak till att de ACL-skadade slutar med sin idrott. Detta kan delvis förklaras av nya rörelsestrategiser som används för att minska belastning på den skadade knäleden. LÄS MER

 2. 2. Truppgymnasters upplevelse av rehabiliteringsprocessen efter skada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Lindh; Maria Lindh; [2021]
  Nyckelord :Athletic injuries; Behavioral Medicine; Gymnastics; Physiotherapy; Return to Sport; Beteendemedicin; Fysioterapi; Gymnastik; Idrottsskador; Återgång till sport;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppkommer varje år runt 100 000 idrottsskador som kräver vård. Idrottsskador förekommer i stor utsträckning inom truppgymnastik, den största disciplinen inom svensk gymnastik. LÄS MER

 3. 3. Progression of psychological readiness to return to sport and the influence of covid-19 on rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ylva Zelleroth; [2021]
  Nyckelord :ACL reconstruction; psychosocial factors; ACL-RSI; rehabilitation; Covid-19;

  Sammanfattning : Introduction: A successful return to sport (RTS) after anterior cruciate ligament reconstruction (ACL-R) demands optimal physical and psychological rehabilitation. Aim: Study the change in psychological readiness to RTS between three- and six-months post ACL-R, to associate psychological readiness to patient-reported knee function and identify factors associated to greater psychological readiness to RTS. LÄS MER

 4. 4. Skadefrånvarons inverkan på upplevt stöd och upplevd statusposition i laget : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Simon Lännevall; [2020]
  Nyckelord :Social support; sport injury; soccer; football; sport rehabilitation; sport psychology.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador inom idrotten är vanligt förekommande, inte minst inom fotbollen. Många studier lägger fokus på den fysiologiska aspekten i rehabilitering. Det har dock visats att socialt stöd är av vikt för en lyckad skaderehabilitering. LÄS MER

 5. 5. Har du hört talas om RED-S? : Enkätundersökning av kunskaper om Relative Energy Deficiency in Sport inom svensk truppgymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Billger; [2020]
  Nyckelord :Relative energy deficiency; RED-S; Teamgym; Elite coaches; Gymnastics; swedish; survey; RED-S; Truppgymnastik; Subelitnivå; elittränare; Relativ energibrist; Idrottstriaden; Gymnastik; Enkätundersökning; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien syfte var att undersöka kunskapen om RED-S bland tränare inom svensk truppgymnastik och få en översikt om tränarna kände till Svenska Gymnastikförbundets eller Internationella Olympiska Kommitténs åtgärdsplan för identifiering, behandling och återgång till idrottande. Detta undersöktes med följande frågeställningar: 1) ”Hur mycket kunskap om RED-S har dagens tränare inom truppgymnastik?” 2) ”Skiljer tränares kunskaper åt beroende på kön, division och erfarenhet i år?” och 3) ”Har tränarnas förening en åtgärdsplan för RED-S?”. LÄS MER