Sökning: "Reutilization"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Reutilization.

 1. 1. Retursystem för take away-förpackningar i Sverige : En utvärdering av hinder för ett välfungerande retursystem ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siri Sinimaa; Jean-Ling Yeung; [2020]
  Nyckelord :Reutilization; reuse; survey; single-use plastic; system of reuse; deposit-return system; Återanvändning; återbruk; enkätundersökning; engångsplast; återbrukssystem; pantsystem;

  Sammanfattning : På europeiska stränder utgör plast som bland annat muggar och bestick en stor andel av det marina skräpet. För att begränsa resursanvändning och nedskräpning bedriver IVL Svenska Miljöinstitutet ett forskningsprojekt där ett retursystem för take away-förpackningar implementerats på elva restauranger och kaféer i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgång efter brand i en kulturhistorisk byggnad : Med fokus på återställandet av konstruktionen

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Linda Lundgren Mårtensson; Stephanie Björkman Ioannou; [2019]
  Nyckelord :Reconstruction; Materials analysis; Causes of cracks; Mold growth; Fire accident; Historical buildings; Extinguishing agent; Masonry; Strength of material; Reutilization; Decontamination; Återuppbyggnad; Materialanalys; Sprickbildning; Mögelpåväxt; Brandolycka; Äldre Byggnad; Släckningsmedel; Murverk; Hållfasthet; Återanvända; Sanering;

  Sammanfattning : I aktuellt läge [2019] brister Sverige på att tillhandahålla förberedande planer för eventuella brandolyckor i byggnader med kulturhistoriskt värde. Brandolyckor på kulturminnesmärkta byggnader är inte frekventa och det saknas en standardiserad metod på hur återställandet kan hanteras efter en brandolycka på ett produktivt och hållbart sätt. LÄS MER

 3. 3. A Cradle to Cradle Study at Klättermusen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

  Författare :Siri Söderberg; [2012]
  Nyckelord :sustainability; sustainability tools; cradle to cradle; C2C; textile industry; outdoor industry; bluesign; eco index; the natural step;

  Sammanfattning : This study has been carried out at Klättermusen, a Swedish company producing outdoor clothingand equipment with a focus on durability, safety, function and environment. The purpose of thethesis was to investigate if Klättermusen should use Cradle to Cradle (C2C) in their sustainabilitywork. LÄS MER

 4. 4. Avsättningsalternativ för avloppsslam från Gästrike Vatten : Möjligheter att återföra fosforföreningar i avloppsslam till produktiv mark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Andersson; [2012]
  Nyckelord :sewage sludge; cadmium; copper; zinc; REVAQ; avloppsslam; kadmium; koppar; zink; avsättning; REVAQ; uppströmsarbete;

  Sammanfattning : Gästrike Vatten är ett kommunalägt driftbolag bildat 2008. Bolaget har avloppsreningsverk i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner som tillsammans renar avloppsvatten från cirka 120 000 personer. Totalt producerar Gästrike Vatten cirka 11 000 ton slam per år som renderar en total kostnad om 5 000 000 kr. LÄS MER

 5. 5. Enhanced knowledge utilization for increased project efficiency : A study of knowledge management in a project environment at Siemens Industrial Turbomachinery

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska informationssystem; Linköpings universitet/Ekonomiska informationssystem

  Författare :Magnus Alder; Jimmy Peterson; [2010]
  Nyckelord :Knowledge management; Project management; Knowledge; Kunskap; Kunskapshantering;

  Sammanfattning : In the prevailing uncertain and ever-changing business environment knowledge has become the single certain source for sustainable competitive advantage. Learning from past mistakes and avoiding reinventing the wheel are crucial tasks and no organization can today afford not to look for ways to make the best use of its knowledge. LÄS MER