Sökning: "Revaq"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Revaq.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Nutrient release from Revaq sludge vs. mineral fertilizer – Implications for eutrophication effects from agriculture

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nikolina Ström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many farmers today are using mineral fertilizers (MF) containing big amounts of nutrients like phosphorus and nitrogen, which can lead to e.g. eutrophication in watercourses. LÄS MER

 3. 3. Rening av PFOS från lakvatten på Tveta avfallsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nils Säving; [2018]
  Nyckelord :PFOS; reningsgrad; adsorptionseffektivitet;

  Sammanfattning : Telge Återvinnings avfallsanläggning Tveta, har gamla deponiområden och verksamhetsytor som genererar lakvatten och processvatten. Lakvattnet pumpas kontinuerligt till Himmerfjärdsverkets reningsverk, Syvab. Himmerfjärdsverket är REVAQ-certifierat sedan 2009 och kraven för certifieringen har nu skärpts. LÄS MER

 4. 4. Kvantifiering och utvärdering av organiska ämnen vid en avfallsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Caroline Blomdahl; [2017]
  Nyckelord :avfallsanläggning; lakvatten; vattendirektivet; organiska ämnen; massbalans;

  Sammanfattning : Upprättandet av vattendirektivet (2000/60/EG) har skapat en gemensam plattform för EU:smedlemsländer att arbeta utifrån vad gäller vattenpolitiken. Direktivet implementerades isvensk lagstiftning år 2004 och utgör grunden för den svenska vattenförvaltningen, vilkenbedrivs av Vattenmyndigheterna. LÄS MER

 5. 5. Latrin från fritidsbåtar i Stockholms skärgård - innehåll, volym och påverkan på avloppsreningsverk och ekosystem

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Josefine Klingberg; [2017]
  Nyckelord :Boat sewage; ecosystem; leisure boat; sewage; sewage treatment plant; Stockholm archipelago; Avlopp; avloppsreningsverk; båtlatrin; ekosystem; fritidsbåt; Stockholms skärgård;

  Sammanfattning : Den första april 2015 trädde en författning i kraft som innefattar ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium. Redan före denna författning var det obligatoriskt för fritidsbåtshamnar att ha mottagningsanordningar för avfall, inklusive latrin, från fritidsbåtar. LÄS MER