Sökning: "Revisionsmetodik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Revisionsmetodik.

 1. 1. Revisionsmedotiken i förändring : En kvalitativ studie om hur digitaliseringen förändrat revisionsmetodiken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joel Knutsson; Olivia Maurer; [2019]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; revisionsmetodik; dataanalys; förändring;

  Sammanfattning : Utvecklingen sker idag i snabb takt och digitaliseringen avstannar inte, utan ökar. Forskning visar att digitala verktyg förändrar revisionsmetodiken, vilket motiverar varför det är intressant att studera hur digitaliseringen förändrat revisionsmetodiken. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på revisionen : Vilken påverkan har digitaliseringen haft på revisionsmetodiken och revisionskvaliteten?

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Robin Frykenberger; [2019]
  Nyckelord :Audit Data Analytics; Audit Methodology; Audit Quality; Automatization; Digitalization; Robotics.; Automatisering; Digitalisering; Revisionsdataanalys; Revisionskvalitet; Revisionsmetodik; Robotisering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara och förstå digitaliseringens påverkan på revisionen. Revisionsbranschen är idag inne i en betydande förändringsprocess där traditionella metoder ersätts med modernare revisionstekniker. Digitaliseringen sägs vara en stark drivkraft till denna förändring, vilket har en stor påverkan på yrket. LÄS MER

 3. 3. En efterfrågestyrd revision -Behovet av anpassade standarder för revision av mindre företag utifrån revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gillmert; Henrik Persson; [2017-06-16]
  Nyckelord :Revision av mindre företag; anpassade revisionsstandarder; anpassad ISA; efterfrågestyrd revision; gränsvärden för revisionsplikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorer har uttryckt att det nuvarande revisionsregelverket (ISA) harblivit alltför omfattande, komplext och otympligt vid revision av mindre företag. Detta har blandannat uppmärksammats genom ett förslag om en nordisk standard som är anpassad för dennagrupp av företag. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas revisorns subjektiva bedömningar av datorstödd revisionsmetodik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Ola Andersson; Jonas Olsson; Christian Svensson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revisorns huvudsakliga uppgift kan sägas vara att fungera som en kvalitetssäkrande länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. Den information som de redovisningsskyldiga lämnar ut får med hjälp av revisorns kvalitetssäkring en ökad trovärdighet för de redovisningsberättigade. LÄS MER

 5. 5. Revisorns professionalism - Att se träden trots alla träd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Grönvall; Frida Pettersson; Therese Johansson; Anna-Karin Sundin; [2008]
  Nyckelord :professionalism; risk; datorstödd revisionsmetodik; regelverkens detaljering; kunskapsgenerering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att redogöra för 5 revisorers uppfattning om hur alltmer detaljerade regelverk och standardiserad revisionsmetodik påverkar utrymmet för professionella bedömningar i riskbedömningsprocessen. Vi ämnar även diskutera hur regelverken och revisionsmetodiken påverkar individens och organisationens kunskapsgenerering. LÄS MER