Sökning: "Revisionsnytta"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Revisionsnytta.

 1. 1. Revisionsnytta och Revisionsplikt - hur tänker företag?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Andersson; Sofie Ahlberg; [2015]
  Nyckelord :Intressentteori; Agentteori; Legitimitetsteori; Revisionsplikt; Revisionsnytta; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara hur och varför företag, som kan komma att omfattas av fri revisionsplikt i framtiden, upplever revisionsnytta. Detta för att bidra med nyttig kunskap till revisionsprofessionen och undrande aktörer inför den undersökta förändringen av revisionspliktens gränser. LÄS MER

 2. 2. Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv - En studie av svenska småbolag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Dehman; Emelie Albertsson; [2011]
  Nyckelord :Management of enterprises; Rådgivningstjänster; Revisor; Småbolag; Revision; Nytta; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara vilka faktorer som påverkar graden av upplevd revisionsnytta samt undersöka vilken typ av revisionsnytta småbolag anser vara mest betydande för beslutet att anlita en revisor. Metod: Studien antar en deduktiv ansats. LÄS MER