Sökning: "Revisionsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet Revisionsplikt.

 1. 1. Vilka företag väljer frivillig revision? : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar efterfrågan av frivillig revision sedan avskaffandet av revisionsplikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elias Jonsson; Hanna Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :frivillig revision; revisionsplikt; intressentmodellen; agentteorin; små aktiebolag; företagskaraktäristikan;

  Sammanfattning : År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre företag i Sverige. Detta innebar att dessa företag fick möjlighet att välja att ha en revisor eller inte. LÄS MER

 2. 2. En ny internationell standard för att revidera mindre komplicerade företag : En studie ur revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Haleema Gill; Nina Jebur; [2021]
  Nyckelord :Less complex entities; ISA; Audit obligation; IAASB; LCE; Auditing standard; Mindre komplicerade företag; ISA; revisionsplikt; IAASB; LCE; revisionsstandard;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka och analysera komplikationer som revisorer upplever i samband med implementering av ISA inom mindre komplicerade företag. Utgångspunkten i studien har varit att undersöka varför det föreligger ett behov av en ny revisionsstandard. LÄS MER

 3. 3. Är det redovisade resultatet pålitligt? : En kvantitativ studie om sambandet mellan frivillig revision och resultatmanipulation i små svenska aktiebolag

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Caroline Kråik; Fanny Boman; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; resultatkvalitet; diskretionära periodiseringar; frivillig revision; små aktiebolag;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2021-05-31 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:                       Boman Fanny                         Kråik Caroline                                         (97/03/17)                              (94/10/02)                 Titel: Är det redovisade resultatet pålitligt? - En kvantitativ studie om sambandet mellan frivillig revision och resultatmanipulation i små svenska aktiebolag                                                   Handledare: Peter Dahlin Nyckelord: Resultatmanipulation, resultatkvalitet, diskretionära periodiseringar, frivillig revision, små aktiebolag Forskningsfråga: Hur skiljer sig graden av resultatmanipulation i små svenska aktiebolag av att genomgå respektive inte genomgå revision för de företag som är undantagna revisionsplikt?     Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan den frivilliga revisionen och resultatkvaliteten i små svenska aktiebolag.         Metod:  En kvantitativ studie som består av sekundärdata från 15 859 stycken små aktiebolags årsredovisningar för åren 2018 och 2019. LÄS MER

 4. 4. Valet av revision i aktiebolag utan revisionsplikt : Ur ett perspektiv av motivkretsar och ett dynamiskt perspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emelie Sernelin; Jennie Hansson; [2021]
  Nyckelord :Audit; Audit obligation; Small companies; The role of the auditor; The role of the auditor; Motive circles; Dynamic Perspective; Revision; Revisionsplikt; Små Aktiebolag; Revisionens Roll; Revisorns Roll; Motivkretsar; Dynamiskt Perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades i november 2010 i syfte attminska kostnader och förenkla administrationen för företagare. År 2017 fanns det cirka435 000 svenska aktiebolag som hade möjlighet att välja bort revision, varav enbart 85000 valde att bli reviderade. LÄS MER

 5. 5. Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? : En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Johansson; Linnéa Maijanen; [2021]
  Nyckelord :Accounting Quality; Audit; Female representation; Gender balance; boardrooms; Redovisningskvalitet; Revision; Kvinnlig representation; Könsbalans; Styrelser;

  Sammanfattning : Titel: Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Johannes Johansson och Linnéa Maijanen Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Sedan den obligatoriska revisionens borttagande för mindre aktiebolag i Sverige har det pågått en ständig debatt om dess konsekvenser, vilket påståtts leda till fler fel i årsredovisningar. Omfattade forskning har bedrivits kring den frivilliga revisionens fördelar, men frågan huruvida revision leder till faktisk ökad redovisningskvalitet har lämnats utan svar. LÄS MER