Sökning: "Revisionsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Revisionsprocessen.

 1. 1. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. HUR SMÅ REVISIONSBYRÅER HANTERAR DIGITALISERINGE

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johan Lundkvist; Carolina Lindelöf; [2020]
  Nyckelord :Revision; Revisionsprocessen; Digitalisering; Ekonomiskt resursperspektiv;

  Sammanfattning : Frågeställningar:    Hur har revisionsprocessen digitaliserats i små revisionsbyråer?  Hur har små revisionsbyråer påverkats av digitalisering i revisionsprocessen med avseende på tid, kunskap och finansiering?   Syfte: Syftet med studien är att utreda hur små revisionsbyråer digitaliserat revisionsprocessen. Studien avser även att utifrån ett ekonomiskt resursperspektiv med avseende på tid, kunskap och finansiering utreda hur små revisionsbyråer påverkats av revisionsprocessens digitalisering. LÄS MER

 3. 3. Systemutvecklarna - framtidens revisorer? : En kvalitativ studie om den tekniska förändringen av revisionsprocessen samt relationen mellan IT- och revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rebecka Tapper; Felicia Nielsen; Angelica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Auditprocess; auditsystem; digitalization and automation; intersection between IT- and auditindustry; Revisionsprocessen; revisionssystem; digitalisering och automatisering; skärningspunkten mellan IT- och revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor:- Hur upplevs förändringen av revisionsprocessen genom den tekniska utvecklingen avseende IT-baserade revisionssystem?- Hur uppfattas skärningspunkten mellan IT- och revisionsbranschen? Syfte:Syftet med studien är beskriva hur systemleverantörer respektive revisorer upplever den teknologiska förändringen av revisionsprocessen genom IT-baserade revisionssystem. Vidare ämnar studien att undersöka hur skärningspunkten mellan IT- och revisionsbranschen uppfattas. LÄS MER

 4. 4. Revisionsbranschen i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie om hur utmaningar med digitala revisionsverktyg påverkar revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; audit; audit process; audit program; affect; challenges; management.; Digitalisering; Revision; Revisionsprocessen; Revisionsprogram; Utmaningar; Påverkan; Hantering;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling har de senaste decennierna verkat i väldigt stor omfattning, då fler och fler digitala revisionsverktyg används samt att arbetsmoment automatiseras (FAR, 2016). Trots möjligheter av hjälpmedel och stöd för revisorn i sitt revisionsarbete påträffas nya utmaningar, med de digitala programmen. LÄS MER

 5. 5. Hur revisionsprocessen förändras : En kvalitativ studie om risker ur revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ilona Haffo; Patricia Üre; [2020]
  Nyckelord :Företagsekonomi; revision; risk;

  Sammanfattning : Inledning: Då större del av tidigare forskning är nishad mot att generellt beskriva revisionsbranschens användning av digitala verktyg, finns således ett vidare behov av att snäva av och förklara ingående hur denna digitalisering påverkar revisionsprocessen och dess risker. Syfte: Studien syftar undersöka hur digitaliseringen påverkar revisionsprocessen samt vilka effekter detta har på revisionsrisken. LÄS MER