Sökning: "Revisor bokföringsbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Revisor bokföringsbrott.

 1. 1. Revisorns anmälningsplikt vid misstankeom brott – verktyg eller börda?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Tim Björlestrand; Erik Grundberg; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Revisor;

  Sammanfattning : En revisors huvudsakliga arbetsuppgifter består av att granska bolagets räkenskaper och gerådgivning inom revisionens område. I ett led att stärka revisorns brottsförebyggande rollskrevs lagstiftningen om i slutet på förra seklet. LÄS MER

 2. 2. Den försenade årsredovisningens orsaker : - Utifrån företrädarnas och revisorernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Davidsson; Tomas Eriksson; Maria Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Delayed annual report; Accounting crime; Limited company; Entrepreneurial responsibility; Auditor; Information overload; Work overload; Försenad årsredovisning; Bokföringsbrott; Aktiebolag; Företagaransvar; Revisor; Informationsbelastning; Arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Allt fler företagare anmäls och döms för bokföringsbrott med anledning av att deras årsredovisningar lämnas in för sent till Bolagsverket. Brottsanmälningar till Ekobrottsmyndigheten avseende försenade årsredovisningar har under de senaste åren ökat och ärendeinflödet har aldrig tidigare varit så stort som under år 2018. LÄS MER

 3. 3. Varför anmäler revisorer få penningtvättsrapporter till Finanspolisen? : En kvalitativ studie om revisorers rapportering till Finanspolisen analyserat utifrån selektionsteori

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lundberg Kaspar; [2016]
  Nyckelord :Money laundering; the Money laundering act; auditor; selection theory; auditor´s resignation; shelf corporation; black labor; Penningtvätt; penningtvättslagen; revisor; selektionsteori; revisorsavsägelse; lagerbolag; svart arbetskraft;

  Sammanfattning : Purpose: Apply selection theory to the subject of money laundering. The aim of the study is to examine why auditors report few money laundering reports to the finacial intelligence. Method: Qualitative interviews for data collection. LÄS MER

 4. 4. Ekonomisk brottslighet efter avskaffandet av revisionsplikten : En studie ur myndigheter, revisorer och intressenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Cathrine Pettersson; Anton Söderlund; Fanny Söderlund; [2016]
  Nyckelord :Revisionsplikt; Revision; Ekonomisk brottslighet; Ekobrott; Bokföringsbrott; Skattebrott;

  Sammanfattning : Vad har avskaffandet av revisionsplikten för betydelse ur ett brottsperspektiv idag, år 2016? Har någon signifikant förändring uppmärksammats inom de två vanligaste ekobrotten: skattebrott och bokföringsbrott? Hur har revisorns arbete och roll påverkats av avskaffandet?Syftet med denna studie är att undersöka om den ekonomiska brottsligheten har utvecklats till följd av att revisionsplikten avskaffades i Sverige år 2010.Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer med respondenter från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten genomfördes via e-post och en personlig intervju med en revisor. LÄS MER

 5. 5. Anmälningspliktens krav och konsekvenser för revisorer : Hur ska revisorn agera om den löpande bokföringen inte har utförts i tid för att leva upp till sina skyldigheter som revisor?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Revisorns anmälningsplikt; revision; löpande bokföring; bokföringsbrott; medhjälp till bokföringsbrott.;

  Sammanfattning : I ett av RN:s disciplinfall ser vi att en revisor har varit den utsedda revisorn i företaget under hela räkenskapsåret och företaget har inte utfört den löpande bokföringen i tid, om revisorn då under året underlåter att vidta åtgärder vid misstanke om brott som denne är skyldig att vidta och även åsidosätter god revisionssed riskerar denne disciplinära påföljder från RN. En revisor riskerar även att dömas för medhjälp till bokföringsbrottet om denne har främjat bokföringsbrottet. LÄS MER