Sökning: "Revisorns oberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden Revisorns oberoende.

 1. 1. Revisorns roll, oberoende och rådgivning Hur har revisorns arbetssätt påverkats av Covid-19?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Edman; Cassandra Sobel; [2021-02-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Professionell logik eller kommersiell logik, varför inte både och? : En studie om revisorns dualitet i sitt vardagliga arbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2020]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Institutional logic; Profession; Professionalism; Professional logic; Commercial logic; Clan control; Hybrid-professional; Bureaucratic control; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Institutionella logiker; Profession; Professionalism; Professionell logik; Kommersiell logik; Hybrid-professionell; Clan control; Byråkratisk styrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revision har en viktig samhällsfunktion i och med sitt syfte att oberoende granska finansiell information. Det kan i mångt och mycket härledas till professionell logik, med en utgångspunkt i hög kvalitet och expertis i det utförda arbetet. LÄS MER

 3. 3. IFRS 3 - En revisorsfråga : Vilka faktorer påverkar tolkningen av IFRS 3?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emin Kheraifia; Viktor Lind; [2020]
  Nyckelord :IFRS 3; accounting quality; goodwill; acquisitions; audit quality; IFRS 3; redovisningskvalitet; goodwill; rörelseförvärv; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet och beslutsanvändarbarheten för användare av de finansiella rapporterna. Ur ett svenskt perspektiv har dock inte IFRS 3 fått det genomslag IASB önskat, och det är därför av intresse att försöka förklara vilka revisorsspecifika faktorer som har en påverkan på hur IFRS 3 tolkas. LÄS MER

 4. 4. IKTs påverkan på revisorns hållbara arbete : itifrån Triple bottom line teorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Oscar Olofsson; Kevin Ketteridge; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; ICT; Triple bottom line; auditors´ sustainable work; people; planet; profit; Hållbarhet; IKT; Triple bottom line; revisorns hållbara arbete; people; planet; profit;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett viktigt koncept i dagens samhälle där TBL teorin blivit allt mer använd av företag. TBL teorin är uppdelad i tre perspektiv, people, planet och profit. Digitaliseringen av revisionsbranschen har på senare tid genomgått stora förändringar. LÄS MER

 5. 5. Rotationsreglernas kostnader och nytta : Är kostnaderna jämförbara i relation till nyttan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Elenore Eriksson; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :The auditor s independence; The rules of rotation; Agency rotation; Auditor rotation; Isomorphism; Costs; Benefit; Audit; Auditor.; Revisorns oberoende; Rotationsreglerna; Byrårotation; Revisorsrotation; Isomorfism; Kostnader; Nytta; Revision; Revisor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning förevisar att det finns både för- och nackdelar med rotationsreglerna för revisionsbranschen. Det finns forskare som antyder att revisorns oberoende försämras genom rotationsreglerna och andra forskare påvisar att oberoendet stärks då revisorn inte får en närstående relation med sin klient. LÄS MER