Sökning: "Revisorns oberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade orden Revisorns oberoende.

 1. 1. Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandy Hanna; Hulya Karatas; [2021-09-10]
  Nyckelord :Revisorns oberoende; oberoendehot; gränsdragningsproblematik; analysmodellen; revisorsrotationen; reglering och yrkesetik;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är enviktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorernagranskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. LÄS MER

 2. 2. Revisorns roll, oberoende och rådgivning Hur har revisorns arbetssätt påverkats av Covid-19?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Edman; Cassandra Sobel; [2021-02-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende : En studie om hot mot oberoendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Luwam Abrha; Shahd Al Badri; [2021]
  Nyckelord :auditor s independence; audit; institutional theory; sensemaking; revisorns oberoende; revision; analysmodellen; institutionell teori; meningsskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revision har en samhällsnyttig funktion eftersom den bland annat har som syfte att säkerställa att inga oegentligheter förekommer i redovisningen som används som beslutsunderlag. En revisor utför revisionen och en förutsättning för att denna ska kunna ske på ett korrekt sätt är att revisorn är oberoende i sina bedömningar. LÄS MER

 4. 4. Kommunal revision - Den förtroendevalda revisorns syn på rollen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joakim Larsson; Victor Pihl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMMANFATTNING Datum:                            2021/06/01 Nivå:                                Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:                      Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens                                              Högskola Författare:                       Joakim Larsson               Victor Pihl                                         66/07/12                        90/09/27 Titel:                                 Kommunal revision -  Den förtroendevaldas syn på rollen                                                        Handledare:                      Esbjörn Segelod Nyckelord:                        Kommunal revision, förtroendevalda revisorer, roll,                                                       oberoende och instutionell teori       Syfte:                                Uppsatsen syftar till att undersöka samt analysera hur                                                   förtroendevalda kommunala revisorer själva tolkar sin roll                                             och därigenom bidra till ökad kunskap om den kommunala                                           revisionen. Frågeställning:                 -Hur ser den förtroendevalda komunala revisorn på                                                       sitt uppdrag ur ett formellt och informellt perspektiv? Metod:                              Studien har genomförts med en kvalitativ metod genom                                               fyra intervjuer med förtroendevalda revisorer i olika                                                     närliggande och jämnstora mellansvenska kommuner. LÄS MER

 5. 5. Revisorsrotation och revisorns oberoende : En kvalitativ studie om rotationsreglernas påverkan på revisorns oberoende i medelstora revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Betiel Tewolde Ghebremedhin; Dragana Kalinović; [2021]
  Nyckelord :Auditor independence; Auditor rotation; Rotation rules; Commission Recommendation; Information Asymmetry; independence in mind; independence in appearance; Revisorns oberoende; Revisorsrotation; Rotationsregler; EU-rekommendationen; informationsasymmetri; faktisk oberoende; synbart oberoende;

  Sammanfattning : Revisorernas oberoende har under de senaste två decennierna varit ett mycket kontroversiellt ämne till följd av de skandaler som inträffade i USA i början av millenniet. Den välkända Enronskandalen väckte mycket uppmärksamhet vilket resulterade i att många intressenter har blivit skeptiska mot revisorns oberoende och tappade förtroendet för revisorerna. LÄS MER