Sökning: "Revisorsnämnden"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Revisorsnämnden.

 1. 1. Revisionsmisslyckand -En kvantitativ studie om hur revisorer påverkas av disciplinär åtgärd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Airin Selman; Raymond Oppong; [2017-03-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Revisorsnämnden i Sverige utfärdar årligen ungefär 50 disciplinära åtgärder mot revisorernas grund i deras bristande arbete. Det finns tidigare studier som undersöker varför revisorn får disciplinär åtgärd, men få studier finns som undersöker hur revisorer påverkas av revisionsmisslyckanden, i synnerhet utförda i den svenska kontexten. LÄS MER

 2. 2. Revisionsberättelsens betydelse : En studie om fortlevnadsvarning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Frida Söderberg; Malin Wäneskog; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer för ett företags fortsatta drift har företagets revisor en skyldighet att uttala sig om det i revisionsberättelsen. ISA 570 är ett internationellt regelverk inom revision som infördes i Sverige år 2004. En översättning gjordes av ISA 570 going concern som i Sverige fick heta fortsatt drift. LÄS MER

 3. 3. Är fyra år bättre än tre? : Hur påverkar akademisk bakgrund en revisors framtid?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Karim Al-Asi; Victor Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Auktorisation; Utbildning; Praktisk; Revisor; Revisionskarriär; Karriärutveckling; Färdigheter;

  Sammanfattning : I juni 2013 ändrade Revisorsnämnden utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor, numera räcker det således med tre års akademisk utbildning. Minst antal utbildningsår för auktorisation är fortfarande åtta, men den nya regleringen resulterar i att två av dessa utbildningsår valfritt kan fördelas mellan den akademiska eller praktiska utbildningen. LÄS MER

 4. 4. K3 vs. IFRS : Revisorers rekommendationer i företags val av redovisningsprincip

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Olovsson; Frida Lundgren; [2016]
  Nyckelord :K3; IFRS; Revisorer;

  Sammanfattning : Större onoterade bolag i Sverige är sedan den 1 januari 2014 enligt lag skyldiga att tillämpa det svenska regelverket K3. Företag kan dock istället för att tillämpa K3, frivilligt tillämpa den internationella redovisningsprincipen IFRS. LÄS MER

 5. 5. Revisionskvalitet : En studie beträffande hur låg revisionskvalitet vidareutvecklar konceptet revisionskvalitet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nina Bjerkhoel; Jonna Persson; [2016]
  Nyckelord :Audit; audit failure; audit failure definition; audit service quality; audit quality; audit quality definition; dysfunctional auditor behavior; ethics; etik; going concern warning; high audit quality; legitimacy; legitimacy theory; low audit quality; profession; professional duty; revision; revisionskvalitet; revisionsmisslyckande; revisor och quality;

  Sammanfattning : Titel: Revisionskvalitet - En studie beträffande hur låg revisionskvalitet vidareutvecklarkonceptet revisionskvalitet. Bakgrund & problematisering: Revisorer befinner sig i förtroendebranschen där skandaler, vars grund ligger i bristande revisionskvalitet, har fått allmänheten att se på revisionsprofessionen med misstänksamhet. LÄS MER