Sökning: "Reza Ashari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Reza Ashari.

  1. 1. Hur idrottslärare ser på bollspel inom idrott och hälsa : En kvalitativ studie om hur idrottslärare motiverar bollspel i undervisningen

    M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

    Författare :Reza Ashari; Larsson Mattias; [2021]
    Nyckelord :Idrott och hälsa; KASAM; läroplansteori; idrottsundervisning;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en förståelse över hur idrottslärare i årskurs 7-9 motiverar bollspel i undervisningen med relation till kursplanen och det centrala innehållet, samt hur idrottslärare i årskurs 7-9 relaterar momentet bollspel till kunskapskraven. Hur motiverar idrottslärare i årskurs 7-9 bollspel som momentet i undervisningen med relation till kursplanen och det centrala innehållet? Hur relaterar idrottslärare i årskurs 7-9 bollspel som momentet i undervisningen till kunskapskraven? Metod: vi har valt att använda en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor och de använda teorierna som varit till hjälp för att tolka resultatet är läroplansteorin och KASAM. LÄS MER