Sökning: "Rhythmical Einreibungen according to Wegman Hauschka"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rhythmical Einreibungen according to Wegman Hauschka.

  1. 1. RYTMISK INSMÖRJNING ENLIGT WEGMAN/HAUSCHKA – en intervjustudie om patienters upplevelser av beröringsterapi i öppenvård

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Maria Ström; [2016]
    Nyckelord :Integrative health care; Outpatient; Primary care; Qualitative study; Rhythmical Einreibungen according to Wegman Hauschka; Soft massage; Beröringsmassage; Beröringsterapi; Integrativ vård; Kvalitativ studie; Primärvård; Rytmisk insmörjning enligt Wegman Hauschka; Öppenvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) är en beröringsterapi inom antroposofisk vård. RI utförs av sjuksköterskor inom landstingsfinansierad integrativ vård. Patienter får RI i primärvård, öppenvård och slutenvård. LÄS MER