Sökning: "Richard Johnson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Johnson.

  1. 1. Aktieanalytiker och Earnings Management –En kvalitativ studie om earnings management påverkan på kapitalmarknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Richard Johnson; Max Ribarits; [2018-08-07]
    Nyckelord :Earnings Management; analytiker; värdering; identifiering; hantering;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Earnings management innefattar att ledningen i företag utnyttjarhandlingsfriheten inom IFRS för att manipulera de redovisade siffrorna. Earningsmanagement är ett vanligt förekommande fenomen som påverkar kapitalmarknaden enligttidigare forskning. LÄS MER