Sökning: "Richard Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Richard Jonsson.

 1. 1. Motivation att bestämma : En studie om lärares sätt att skapa delaktighet och autonomi i undervisningen - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jennie Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Self-determination theory; elevinflytande; motivation; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Allt fler elever väljer att inte delta i idrottsundervisningen på grund av olika anledningar. En av anledningarna är upplevelsen av låg grad av motivation. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och erfarenheter om hjärnskakning hos drabbade idrottare samt återgång till idrott efter hjärnskakningsincident

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Fredrik Hyttsten; Richard Jonsson; [2016]
  Nyckelord :sports-related concussion; return to play; qualitative study; athletes; Sweden; idrottsrelaterad hjärnskakning; idrottsskador; återgång till idrott; idrottare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakning i idrott är vanligt och det finns etablerade riktlinjer för identifiering, hantering och rehabilitering. För tidig återgång till idrott kan medföra risker. Kvalitativ forskning om idrottares upplevelser och erfarenheter av och om idrottsrelaterad hjärnskakning har ej påträffats. LÄS MER

 3. 3. Jag ändrar kartan : Platsens och kulturpolitikens inverkan på företagare i kultursektorn

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Birgitta Nilsson; [2014]
  Nyckelord :den kreativa klassen; landsbygd; unga konstnärer; kulturpolitik; plats;

  Sammanfattning : Background: The aim of this study is to investigate if the rural areas in the middle of Sweden offer the same possibilities for young artists/cultural workers to develop their art work in the same way as the bigger cities can do. Objective: I wanted to find answers to three questions: What is the meaning of a place for an artist/cultural worker? How is the artwork connected to attitudes, norms and values of a place? Is there a relation between existing cultural policy, the artwork and the importance of a place? Methods: The study is based on deep interviews with three cultural workers who have returned to their native place of birth after living in bigger cities for several years. LÄS MER

 4. 4. Partnering och offentlig upphandling. Ett fungerande partnerskap?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Richard Jonsson; [2013-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggnadsbranschen både i Sverige och internationellt sett har under en längre tid tampats med problem gällande bristande kvalitet avseende produkter och sviktande förtroende mellan branschens olika parter. För att råda bot på dessa problem har ett nytt sätt för att genomföra byggentreprenader tagits fram: partnering. LÄS MER

 5. 5. Den mångtydiga hembygdens roll i Helmer Grundströmstidiga diktning : En tematisk studie med biografiskt stöd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Zakarias Jonsson; [2012]
  Nyckelord :helmer; grundström; tema; tematik; tematisk; lyrik; poesi; diktning; diktare; modernismen; modernistisk; gunnar; balgård; richard; jean-pierre; 1900-tal; norrland; lappland; glesbygd; landsbygd; biografi; biografisk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker temat ”hembygden” i Helmer Grundströms tidiga diktning. Metodengrundar sig på en kombination av hermeneutisk tematik och ett biografiskt material, för att på så viskunna sammankoppla författarens liv med hans diktning. LÄS MER