Sökning: "Richard Linnér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Linnér.

  1. 1. Andrahandsmarknaden för livförsäkringar : En nationalekonomisk analys av marknadens möjligheter och risker i Sverige

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Richard Karlsson Linnér; David Wästlund; [2012]
    Nyckelord :life settlement; livförsäkring; livförsäkringar; andrahandsmarknad; begagnade livförsäkringar;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar begagnade livförsäkringar och de implikationer som dessa kan komma att innebära för den svenska livförsäkringsmarknaden i framtiden. Syftet med uppsatsen är att analysera vinsterna och riskerna med marknaden för begagnade livförsäkringar i Sverige och utifrån detta resultat utvärdera vad reglerare av marknaden måste betänka. LÄS MER