Sökning: "Richard Norling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Norling.

  1. 1. Beta : En studie om sambandet mellan systematisk risk och avkastning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Kenneth Norling; Catrine Sköldmark; [2012]
    Nyckelord :beta; systematisk risk; avkastning;

    Sammanfattning : Tester av CAPM och Beta av bland andra Eugene Fama och Kenneth French (1992) har visat att det inte existerar något samband mellan systematisk risk (beta) och avkastning för aktier på den amerikanska aktiemarknaden. Andra forskare hävdar att det kan finnas ett samband mellan beta och avkastning om den studerade tiden fokuserar på isolerade perioder med antingen positiva eller negativa marknader. LÄS MER