Sökning: "Richard Stödberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Stödberg.

  1. 1. Health Locus of Control och impulsivitet i relation till träning : en studie om universitetsstudenters träningsbeteende

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Richard Stödberg; Daniel Nilsson; [2008]
    Nyckelord :Health Locus of Control; Impulsivity; Periodicity;

    Sammanfattning : There are many aspects which must be taken into consideration when studying individuals’ need of exercise. The study investigates if impulsivity and Health Locus of Control affect the continuity of physical practise. LÄS MER