Sökning: "Richard Stenmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Stenmark.

  1. 1. ”Det är en oundviklig del av det här jobbet”- En kvalitativ undersökning om hur barn- och ungdomssocialsekreterare i Uppsala kommun hanterar psykisk påfrestning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Helena Stenmark; [2011]
    Nyckelord :Psykisk påfrestning; copingstrategier och barn- och ungdomssocialsekreterare.;

    Sammanfattning : Målet med uppsatsen var att undersöka hur barn- och ungdomssocialsekreterare i Uppsala kommun hanterar psykisk påfrestning i sitt arbete. De frågeställningar som låg till grund för arbetet var, ’Vad anser barn- och ungdomssocialsekreterare vara psykiskt påfrestande i sitt arbete?’ och ’Vilka personliga strategier använder barn- och ungdomssocialsekreterare i Uppsala kommun för att hantera psykisk påfrestning?’. LÄS MER