Sökning: "Richard Wandel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Wandel.

  1. 1. En implementationsstudie av molntjänsters API

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Richard Wandel; [2015]
    Nyckelord :API; Molntjänster; Google Drive; Microsoft OneDrive; Dropbox; Box;

    Sammanfattning : Molntjänsterna Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive och Box har implementerats. Syftet med rapporten är att observera vilka problem som kan uppstå vid implementationen av molntjänsterna, och hur dessa problem kan lösas. Resultatet blev att molntjänsterna hade liknande problem. LÄS MER