Sökning: "Richen Calunod"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richen Calunod.

  1. 1. Vilka hållbarhetsdiskurser går att identifiera hos fem olika företag inom verkstadsbranschen?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Marika Danielsson; Richen Magbanua Calunod; [2016-05-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Frågeställningen som leder denna uppsats är vilka diskurser kring hållbarhet som går att utläsai hållbarhetsredovisningarna från fem olika företag inom verkstadsbranschen. Syftet medstudien är att kartlägga hållbarhetsdiskurserna samt i och med det se hur företagen tolkarhållbarhetsbegreppet utifrån konstruktionen av deras argument. LÄS MER