Sökning: "Rickard Abenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rickard Abenius.

  1. 1. Fysisk aktivitetsgrad och rökning : En enkätstudie på anställda vid Linnéuniversitetet i Kalmar

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Jimi Ljungqvist; Rickard Abenius; [2012]
    Nyckelord :Rökning; Fysisk aktivitet; Institution;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka skillnader i graden av fysisk aktivitet mellan rökare och icke-rökare bland de anställda vid olika institutioner på Linnéuniversitetet, campus Kalmar. Studien har dessutom syfte att se om rökandet skiljer sig åt mellan hög- och lågutbildade. LÄS MER