Sökning: "Rickard Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Rickard Andersson.

 1. 1. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 2. 2. Litteraturkanons förändring i läromedel : Hur litteraturkanon har förändrats över loppet av 30 år i läromedlen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rickard Andersson; [2017]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Litteraturhistoria; Skönlitteraturkanon; Svenska;

  Sammanfattning : The history of western literature has always been centered by a few specific pieces of literature works. This research aims to find which of these canon-listed works that has survived over 30 years in six different textbooks in the Swedish subject. LÄS MER

 3. 3. En naturlig passage över Viskan - Konceptuell design och preliminär dimensionering av en bro över Viskan på väg 27 mellan Viared och Kråkered

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Karin Andersson; Rickard Edman; Ida Björhagen; Linnea Persson; Nils Rasmark; [2016]
  Nyckelord :Bågbro; Konceptuell design; Preliminärdimensionering; Viskan; Väg 27;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dagvattenhantering inom starkt hårdgjord radhustomt med jord av begränsade infiltrationsegenskaper.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Rickard Andersson; [2016]
  Nyckelord :Local disposal of stormwater; LOD; Countervailing magazine; crush magazine; cartridge magazines; pipe magazine; rain garden; paved areas; row house site.; Lokalt Omhändertagande av Dagvatten; LOD; utjämningsmagasin; krossmagasin; kassettmagasin; rörmagasin; raingarden; hårdgjord yta; radhustomt.;

  Sammanfattning : Syfte: Problemet med hårdgjorda ytor, som exempelvis asfalt och tak, är att de inte absorberar dagvattnet tillräckligt. Vidare leder detta till att gräsytor och andra absorberande ytor runt omkring måste ta hand om det dagvatten som inte de hårdgjorda ytorna kan tillvarata. LÄS MER

 5. 5. Challenges and Success Factors in National E-leadership - A Case Study at the Swedish Transport Administration

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :RICKARD ANDERSSON; [2016]
  Nyckelord :E-leadership; virtual leadership; challenges; success factors; Swedish Transport Administration.;

  Sammanfattning : PURPOSE - The purpose of this research is to identify challenges that can arise for managers performing e-leadership and identify critical success factors that can impact on managers’ performance.METHOD – A qualitative research design has been applied where eight managers from different business areas and central functions within the Swedish Transport Administration has participated in semi-structured interviews. LÄS MER