Sökning: "Rickard Brändén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rickard Brändén.

  1. 1. Den kommunalt fängslade mellanchefen : En kvalitativ beskrivning av mellanchefers utövande av ledarskap

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Matilda Johnsson; Rickard Brändén; [2014]
    Nyckelord :Leadership; Middle managers; Public sector; Municipal; Institutional theory; Ledarskap; Mellanchef; Offentlig sektor; Kommunal verksamhet; Institutionell teori;

    Sammanfattning : Titel: Den kommunalt fängslade mellanchefen: En kvalitativ beskrivning av mellanchefers utövande av ledarskap.  Inledning: Kommunal verksamhet är starkt påverkbar av sin omgivning och måste kontinuerligt anpassa sig till denna samtidigt som den strävar efter en förutsägbarhet. LÄS MER