Sökning: "Rickard Lennermo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rickard Lennermo.

  1. 1. Litteratur i skolan - samma mål, olika möjligheter?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

    Författare :Rickard Lennermo; Robert Lingstedt; [2016]
    Nyckelord :litteraturundervisning; lärarkoder; läsförståelse; ramfaktorteori; vidgat textbegrepp; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv identifierar vi i denna studie de aspekter som potentiellt påverkar svensklärares arbete med litteratur. Genom intervjuer med yrkesverksamma svensklärare har vi kartlagt deras uppfattningar och föreställningar om dessa påverkansfaktorer. LÄS MER