Sökning: "Rickard Santesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rickard Santesson.

  1. 1. Hur surfplattan används i fritidshemmet : en observationsstudie om surfplattans användning

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Oscar Jacobsson; Rickard Santesson; [2016]
    Nyckelord :Surfplatta; IPad; Fritidshem; Fritidsklubb; IKT; Applikation; Socialt samspel;

    Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur barnen använder surfplattan i det sociala samspelet, på fritidshemmen. Syftet med studien har varit att observera hur barnen använder surfplattorna i det sociala samspelet, samt hur pedagogerna ser på användandet av surfplattan. LÄS MER