Sökning: "Rickard Wetter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rickard Wetter.

  1. 1. ATT KOMMUNICERA. Möjligheter och hinder vid palliativ vård av sjuka barn

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Lasse Blidner; Rickard Wetter; [2015-04-14]
    Nyckelord :Palliative care; Family centrered; Experiences; Communication; Pediatric;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda palliativt sjuka barn upplevdes svårt för vårdpersonalen då varje barn är unikt och har en helt egen begreppsvärld. Genom språket skapades förståelse och medmänsklig gemenskap. Information fick aldrig bli en bristvara i den palliativa vården. LÄS MER