Sökning: "Riina Myrsell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Riina Myrsell.

  1. 1. Obeskattade reserver : Vilka företagsspecifika variabler påverkar användandet avobeskattade reserver i små företag?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

    Författare :Lina Eriksson; Riina Myrsell; [2018]
    Nyckelord :untaxed reserves; tax allocation reserves; tax adjustments; income smoothing; obeskattade reserver; bokslutsdispositioner; periodiseringsfonder; överavskrivningar; skattemässiga justeringar;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Obeskattade reserver - Vilka företagsspecifika variablerpåverkar användandet av obeskattade reserver i små företag? Presentationsdatum: 2018-05-29 Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomiFörfattare: Lina Eriksson, Riina MyrsellHandledare: Åsa GrekExaminator: Christoffer RydlandSyfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka företagsspecifika variabler sompåverkar användandet av obeskattade reserver.Metod: Uppsatsen är ett naturligt experiment. LÄS MER