Sökning: "Rikard Berg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rikard Berg.

 1. 1. Att undervisa om regeringsbildningen : Utmaningar för gymnasieskolan under hösten år 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rikard Berg; [2019]
  Nyckelord :regeringsbildning; demokrati; undervisning; gymnasieskolan; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Den svenska gymnasieskolan har ett centralt uppdrag att undervisa om demokrati och fostra demokratiska medborgare. Under hösten år 2018 har det inte varit alldeles enkelt – regeringsbildningen efter årets riksdagsval har varit den längsta och en av de mest komplicerade någonsin. LÄS MER

 2. 2. Musikfestivaler i förändring : En studie om det svenska festivalklimatets utveckling och festivalarrangörers arbete med sociala, kulturella och politiska samhällsfrågor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Rikard Berg; [2018]
  Nyckelord :musikfestivaler; festivalklimat; samhällsförändring; social inkludering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Det svenska festivalklimatet är i ständig förändring. Denna uppsats fokuserar på de processer som utmärkt 2010-talet och hur de påverkat musikfestivalers arbete med sociala, kulturella och politiska samhällsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Influence of Fluid Structure Interaction on a Concrete Dam during Seismic Excitation : -Parametric analyses of an Arch Dam-Reservoir-Foundation system

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Rikard Hellgren; [2014]
  Nyckelord :seismic; fluid-structure interaction; arch dam; concrete; finite element analysis; jordbävning; fluid-struktur interaction; valvdamm; betong; finit element analys;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how Fluid-Structure interaction is included in numerical earthquake analyses of dams. The base for this project is theme A from the 12th international benchmark workshop on numerical analysis of dams, which was held in October 2013. LÄS MER

 4. 4. Bilder i historieundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rikard Berg Trujillo; [2013]
  Nyckelord :Bildämnet; Bildanvändning; Bilder; Historieämnet;

  Sammanfattning : Jag har i den här undersökningen valt att genom en observerande fältstudie se på hur bilder används i historieämnet. Undersökningens problemformulering bygger på tron om att bildämnet har en låg status inom skolan. Jag vill visa på att bild kan användas i olika ämnen och öppna upp för ämnesövergripande skolarbete. LÄS MER