Sökning: "Rikard Keyser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rikard Keyser.

  1. 1. På spaning efter målstyrning : Hur upplevs målstyrning i en svensk kommun?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Anders Arnell; Rikard Keyser; [2011]
    Nyckelord :Administration; Management by Objectives; decentralization; Managers; Perceptions.; målstyrning; chefer; förvaltning; upplevelse; decentralisering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Målstyrning är ett styrsätt som används i nittio procent av Sveriges kommuner. Enligt forskare i ämnet målstyrning inom offentliga verksamheter har det emellertid ofta påpekats en rad problem som att mål ofta är vaga och att det råder brist på dialog mellan politiker och tjänstemän. LÄS MER