Sökning: "Rikard Levin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rikard Levin.

  1. 1. Fabel, motiv, tema och intrig i läroböcker för svenska 3 : En läromedelsanalys av tre läroböckers behandling av några grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Rikard Levin; [2018]
    Nyckelord :läromedelsanalys; litteraturvetenskapliga begrepp; litterär kompetens; svenska 3;

    Sammanfattning : Svenska gymnasieelever är osäkra i användningen av litteraturvetenskapliga begrepp. Ändå är begreppsanvändning och analys en central del i gymnasieskolans litteraturstudium.  I uppsatsen undersöks därför hur tre läroböcker för svenska 3 behandlar de grundläggande litteraturvetenskapliga begreppen fabel, motiv, tema och intrig. LÄS MER