Sökning: "Rikard Norman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rikard Norman.

 1. 1. Intelligent Body Monitoring

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Rikard Norman; [2011]
  Nyckelord :quaternions; extended Kalman filter; human body movement; Euler angles; accelerometer; magnetometer; gyroscope; IMU; sensor fusion; kvaternjoner; olinjärt Kalmanfilter; mänsklig rörelse; Eulervinklar; accelerometer; magnetometer; gyro; gyroskop; IMU; sensorfusion;

  Sammanfattning : The goal of this project was to make a shirt with three embedded IMU sensors (Inertial Measurement Unit) that can measure a person’s movements throughout an entire workday. This can provide information about a person’s daily routine movements and aid in finding activities which can lead to work-related injuries in order to prevent them. LÄS MER

 2. 2. Kompetensbegreppet i kommunal verksamhet : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Rikard Morell; [2008]
  Nyckelord :competence; municipal activity; critical discourse analysis.; Kompetens; kommunal verksamhet; kritisk diskursanalys.;

  Sammanfattning : Large retirement numbers and fierce competition of available labour, results in municipalities have to be more attractive as an employer. One way for the municipalities to fulfil their staffing requirement is partly to increase their recruitment efforts, and partly to educate their existing employees. LÄS MER

 3. 3. Aktiebolagsrättsliga återbäringsregeln – ogiltighet kontra värdeersättning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Rikard Norman; [2006]
  Nyckelord :aktiebolagsrätt; återbäring; värdeersättning;

  Sammanfattning : Problemformulering: Borde, vid sakutdelning som strider mot ABL:s kapitalskyddsregler, mottagaren ekonomiskt ersätta bolaget med kontanta medel som motsvarar den ogiltiga utdelningens värde eller återlämna det mottagna objektet. Samt i viss mån, bör bolaget ha sakrättsligt skydd gentemot mottagarens borgenärer? Dessa är de grundläggande frågor som jag har för avsikt att besvara. LÄS MER