Sökning: "Rikard Nygander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rikard Nygander.

  1. 1. KAPITALSTRUKTURENS PÅVERKNINGSFAKTORER – En fallstudie på den svenska hälsovårdsmarknaden –

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Magnus Stensson; Rikard Nygander; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Företags beslut om hur de skall finansiera investeringar och därmed vilken kapitalstruktur de beslutar om att ha är av stor vikt för samtliga intressenter då den bland annat påverkar företagets framtida lönsamhet. Företag söker inte bara efter att optimera sin kapitalstruktur ur ett aktieägarperspektiv, då tidigare forskning visat att det även är andra faktorer som förklarar besluten rörande kapitalstrukturen. LÄS MER