Sökning: "Rikard Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Rikard Svensk.

 1. 1. CRM och organisatorisk kontroll : En kvalitativ studie om hur organisatorisk kontroll påverkas av CRM-system

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rikard Kloth; Thomas Norén; [2022]
  Nyckelord :Customer Relationship Management CRM ; organizational control; property management; Customer Relationship Management CRM ; organisatorisk kontroll; fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : En framgångsrik CRM-strategi inkluderar ofta omfattande förändringar och kräver där­för mycket engagemang och planering. CRM-system kan påverka organisationers former och mekanismer för kontroll där kontrollen exempelvis kan utgöras av verbala direktiv direkt från en överordnad till en underordnad, nedskrivna regler eller genom ett upplevt grupptryck. LÄS MER

 2. 2. Feasibility of the Implementation of Soft Landings in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Nadja Pilav; Sebastian Eddin; [2022]
  Nyckelord :Soft Landings; delivery process; handover process; building performance; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Feasibility of the Implementation of Soft Landings in Sweden Authors: Sebastian Eddin & Nadja Pilav Supervisor: Stefan Olander Examiner: Rikard Sundling Close to 40 percent of global energy use is associated with the construction industry and building-related activities. Although several initiatives are underway both on national and international level from both the Swedish government and the European Union regarding energy efficiency, the construction industry is lagging behind, especially with regards to building performance. LÄS MER

 3. 3. Cabotagetransporter och beställaransvar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rikard Nordahl; [2021]
  Nyckelord :Europeisk vägtransportjuridik; svensk vägtransportjuridik; cabotagetransporter; internationella transporter på väg; Beställaransvar; Kontrollverksamhet och lagföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. 22 kap. 2 § 3 st. 2 men. jordabalken - Förbudet mot interregionala inteckningar i fast egendom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Rikard Hellstrand; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; Fastighetsrätt; Panträtt; Inteckningsrätt; Jordabalken; 22 kapitlet Jordabalken; Inteckning; Pantbrev; Inskrivning; Interregionala inteckningar; Regionalitetsprincipen; Hypotekarisk panträtt; Utsträckning; Relaxation; Dödning; Skatterätt; Stämpelskatt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats bearbetas förhållandet kring regleringen i 22 kapitlet 2 § 3 stycket 2 meningen jordabalken, innefattande det för svenska fastigheter så kallade förbudet mot interregionala inteckningar. På grund av den stämpelskatt som enligt 24 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheten påförs inteckningsinnehavaren vid nyregistrering av inteckning, utgör befintliga inteckningarna i fast egendom ett icke betydelselös tillgångsvärde för fastighetsägaren. LÄS MER

 5. 5. Motivation genom Medvetenhet : - En efterstudie på en svensk organisation som genomgått värdegrundsutbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rikard Åfors; Jonas Mandelstam; [2018]
  Nyckelord :Medvetenhet; Värderingar; Kongruens; Self-Determination Theory; SDT; Motivation; Inre Motivation; Selfleaders;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har undersökt sambandet mellan medvetenhet om värderingar och motivation. Tidigare forskning har däremot inte konkretiserat hur medvetenhet om värderingar kommer till uttryck inom motivation. Studien syftar till att undersöka om anställdas inre motivation påverkas av medvetenhet kring värderingar. LÄS MER