Sökning: "Riksdag och regering"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Riksdag och regering.

 1. 1. Kommuners hantering av skyddsrum vid planläggning och lovgivning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Kajsa Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddsrum; befolkningsskydd; totalförsvarets intressen; allmänna intressen; planläggning; lovgivning; kommun; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of shelters is to provide protection to the civilian population in case of war. Any new shelters have not been built in Sweden since 2002 but the population has increased. The national defense planning has been resumed because of changes in the security policy situation Europe. War against Sweden cannot be ruled out. LÄS MER

 2. 2. Antivaccinationsrörelsens avtryck i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Petra Aspenfjäll; [2021]
  Nyckelord :covid-19; trust; risk; Twitter; pandemic; covid-19; tillit; risk; vaccin; Twitter; pandemi;

  Sammanfattning : World health organization (WHO) har listat tio hot mot världshälsan varav två av dessa är pandemier och vaccinskepticism. Enligt forskare kommer pandemier drabba mänskligheten samtidigt som vaccinskepticismen ökar. LÄS MER

 3. 3. Spelets regler : om postdemokrati och spelpolitik i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Liisa Norén; [2020]
  Nyckelord :Postdemocracy; Crouch; Mouffe; the political; gambling bodies; Svenska Spel; monopoly; political participation; Postdemokrati; Crouch; Mouffe; spelbolag; Svenska Spel; monopol; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Sociologen Colin Crouch beskrev i sin bok ”Post-democracy” från 2004 om en demokrati i förändring, i rörelse bort från den dialogen mellan samhällsaktörer som demokratin tidigare byggt på, för att i ett postmodernt samhälle istället hamna i händerna på en politisk- och företagselit. Denna kvalitativa fallstudie tar sin ansats i begreppet postdemokrati för att studera datainsamlingen av samspelet mellan svenska staten, spelbolag och andra aktörer kring genomförandet av en ny spellag som började gälla i Sverige 1 januari 2019. LÄS MER

 4. 4. Antropologi i offentlig sektor : Etnografiska perspektiv inom statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mangus Theorin Hellman; [2020]
  Nyckelord :SOU; Ethnography; Anthropology; Law; Political science; Investigation; Public; SOU; Etnografi; Antropologi; Juridik; Statsvetenskap; Utredning; Offentligt;

  Sammanfattning : Statens offentliga utredningar, så kallade SOU, är ett viktigt statligt redskap för att informera riksdag och regering om situationer som kräver deras uppmärksamhet. En utredning består, oftast, av en särskild utredare eller en kommitté, och ett sekretariat, för att underlätta utredarens arbete, samt en expertgrupp för att bidra med expertis genom att reagera på utredningen allt eftersom den skrivs. LÄS MER

 5. 5. Lagrådet - Avstyrkanden för en god lagstiftning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Gripvall; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; offentlig rätt; administrative law; lagstiftningsprocess; Lagrådet; laggranskning; god lagstiftning; granskningspunkter; rationalitet; rationalitetskrav; rättssäkerhet; förutsebarhet; rättstillämpning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Legal council is a central part of the legislation process. It constitutes an important function in aiding the government with valuable legal technical knowledge, for good legislation to be created. LÄS MER