Sökning: "Rim Abbas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rim Abbas.

  1. 1. Religionsundervisningens utmaningar i ett mångkulturellt klassrum

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Rim Abbas; Salah Malik; [2021]
    Nyckelord :Interkulturell; mångkulturell; mångfald; religionsundervisning; utmaningar;

    Sammanfattning : Denna studie är riktad till verksamma lärare och lärarstudenter för att uppmärksamma utmaningar som kan uppstå i religionsundervisningen med mångfald, och inspirera till olika didaktiska perspektiv som bemöter utmaningarna. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka utmaningarna som behandlats inom forskning i samband med religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum, med målet att undersöka möjliga alternativ som tidigare forskning anser kan bemöta och hantera de utmaningarna som uppstår. LÄS MER