Sökning: "Rina Vejseli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rina Vejseli.

  1. 1. Lärares implementering av kooperativt lärande i matematikundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

    Författare :Valdrina Miroci; Rina Vejseli; [2021]
    Nyckelord :kooperativt lärande; lågstadiet; lärresurser; matematik; sociokulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Denna studie har fokus på lärares implementering av kooperativt lärande i matematikundervisningen. Syftet med vår studie är att undersöka vilka erfarenheter lärare har av implementeringen av kooperativt lärande, vilka faktorer som påverkat implementeringen av metoden samt hur lärare uppfattar att användandet av kooperativt lärande kan påverka elevers matematiska utveckling i lågstadiet. LÄS MER