Sökning: "Riskhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 1163 uppsatser innehållade ordet Riskhantering.

 1. 1. När Fyrisån översvämmas : En undersökning om aktörers kapacitet och brister för riskhantering om Fyrisån i Uppsala översvämmas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anton Hermansson; [2020]
  Nyckelord :översvämning; Uppsala; katastrofriskreducering; riskhantering; samhällsstörning;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat att undersöka vilken riskhanteringsförmåga aktörer i Uppsala har och hur dessa aktörer samspelar om Fyrisån, som rinner genom staden, översvämmas. Studiens bakgrund redogör för nationella och internationella riktlinjer för riskhantering och tidigare forskning på området. LÄS MER

 2. 2. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 3. 3. A Study Evaluating the Liquidity Risk for Non-Maturity Deposits at a Swedish Niche Bank

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Markus Hilmersson; [2020]
  Nyckelord :Financial mathematics; time series analysis; risk management; risk analysis; non-maturing deposits; SARIMA; SARIMAX; BCBS; IRRBB; Finansiell matematik; tidsserieanalys; riskhantering; riskanalys; Icke-tidsbunden inlåning; SARIMA; SARIMAX; BCBS; IRRBB;

  Sammanfattning : Since the 2008 financial crisis, the interest for the subject area of modelling non-maturity deposits has been growing quickly. The area has been widely analysed from the perspective of a traditional bank where customers foremost have transactional and salary deposits. However, in recent year the Swedish banking sector has become more digitized. LÄS MER

 4. 4. Användning av acceptanskriterier vid riskanalyser - Är det möjligt att använda standardiserade acceptanskriterier i Sverige?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Oskar Isaksson; Jakob Kullmann; [2020]
  Nyckelord :Risk assessment; risk acceptance criteria; standardization; land use planning; societal risk; individual risk; guidelines Riskvärdering; acceptanskriterier; standardisering; fysisk planering; samhällsrisk; individrisk; riktlinjer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for constructions and buildings that can increase the risk levels, it is required by Swedish law to conduct risk assessments. These risk assessments need to prove that the planned construction or building does not increase the risk levels above an unacceptable limit. LÄS MER

 5. 5. Jordbruksmark byggs bort trots att risker byggs in : En analys av Örebro kommuns varseblivning och bedömning av riskerna med exploatering av jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Frida Jansson; [2020]
  Nyckelord :krishantering; beredskap; krisberedskap; riskhantering; riskbedömning; hållbar utveckling; jordbruksmark; Örebro; riskuppfattning; varseblivning; barriärer för varseblivning; livsmedelsförsörjning;

  Sammanfattning : Samhällets krisberedskap är en aktuell fråga och Sveriges livsmedelsförsörjning har pekats ut som ett viktigt område i syfte att stärka samhällets beredskap. Utifrån Agenda 2030 och livsmedelsstrategin ska Sverige arbeta för att öka livsmedelsproduktionen genom att bland annat stärka och värna om jordbruket. LÄS MER