Sökning: "Risksamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Risksamhälle.

 1. 1. Svenska preppers : Mellan individualism och solidaritet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sanja Lindgren; [2021]
  Nyckelord :prepping; prepper; risksamhälle; individualism; solidaritet; tillit;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för preppers relation till riskerna i dagens samhälle och belysa deras balansgång mellan individualism och solidaritet. I studien har preppers syn på sig själva och deras drivkrafter undersökts. LÄS MER

 2. 2. Källsortera mot en hållbar utveckling : En kvantitativ undersökning om källsorteringsvanor hos Halmstads invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Johanna Törnqvist; [2021]
  Nyckelord :Sociology; Waste; Recycling; Environmental sociology; Climate; Risk Society; Sociologi; Avfall; Källsortering; miljösociologi; Risksamhälle; Kollektivt medvetande;

  Sammanfattning : Idag finns det en större medvetenhet när det talas om klimatet och arbetet mot en hållbar utveckling har ökat. En del av avfallet tas inte hand om ordentligt idag vilket gör att en stor källa till energiomvandling inte tas hand om. LÄS MER

 3. 3. Stoppa 5G! Risk, rädsla och misstro online : En multimodal diskursanalys av den 5G-kritiska rörelsen på Facebook

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Matilda Wikberg; [2021]
  Nyckelord :5G; risk society; culture of fear; netnography; multimodal discourse analysis; 5G; risksamhälle; rädslokultur; netnografi; multimodal diskursanalys;

  Sammanfattning : Den moderna informations- och kommunikationsteknologin har inneburit genomgripande för­änd­ringar av vårt sätt att leva och kommunicera men nya tekniker har också mötts av skepti­cism och väckt kontroverser. Ett aktuellt exempel är motståndet mot den femte genera­tion­ens mobil­nät, 5G. LÄS MER

 4. 4. "Är Det Så Svårt Att Bara Stanna Hemma?!" En kvalitativ intervjustudie om hur Millennials och Baby Boomers upplever vardagslivet i en pandemi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Michaela Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Modernitet; Risksamhälle; Globalisering; Generation; Strukturering; Anpassning; Social Distans; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskapen angående de effekter som en global pandemi (som den nuvarande Covid-19 pandemins effekter) har på människors vardagsliv. Jag har valt att studera individer från två olika generationer: Millennials och Baby Boomers. LÄS MER

 5. 5. Synen på risker, riskfylld lek och säkerhet i förskolans utemiljö hos förskolans olika aktörer. : En analys av en förskoleverksamhets syn på risker och säkerhet, samt dess påverkan på barns vardag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Averhäll; [2020]
  Nyckelord :Lek; riskfylld lek; risksamhälle; förskola; utegård; utepedagogik; säkerhetsregler; riskbedömning; skador; risktagning; fara;

  Sammanfattning : Arbetets syfte var att undersöka hur de olika aktörerna; förskollärare, rektorer och huvudmän, ser på begreppen risk och riskfylld lek och vilka pedagogiska konsekvenser deras syn har på barns möjlighet till riskfylld lek på förkolans utegård. Kvalitativa intervjuer har gjorts i en kommun, på två förskoleenheter där frågor om risker och säkerhet i förskolans ställts. LÄS MER