Sökning: "Riskutsatthet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Riskutsatthet.

 1. 1. RISKUTSATTHET, ERFARENHET AV EXTREMVÄDER OCH ANPASSNING En kvantitativ undersökning av svenska kommuners arbete med klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Länje; [2021-09-15]
  Nyckelord :Riskutsatthet; klimatanpassning; extremväder; översvämningsdirektivet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan riskutsatthet och arbete med klimatanpassning i svenska kommuner. I en enkätundersökning till Sveriges kommuner har IVL Svenska Miljöinstitutet frågat hur kommunerna arbetar med klimatanpassning, och utifrån detta skapat ett poängindex där kommunernas klimatanpassningsarbete rankas. LÄS MER

 2. 2. Sex utan kärlek : Sexuell riskutsatthet hos ungdomar med erfarenhet av KK-förhållanden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tess Hubendick; Linnea Lewrén; [2017]
  Nyckelord :tillfälliga sexuella kontakter; kondomanvändning; KK-förhållanden; sexuell riskutsatthet;

  Sammanfattning : En liberalisering har skett gradvis sedan 1970-talet bland ungdomar i synen på sexuella relationer. Sex behöver inte längre ske inom fasta förhållanden, utan i större omfattning inom lösare relationer, exempelvis i så kallade KK-förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Läkares nattjour under jourvecka: Effekter avseende kognitiv funktion, riskutsatthet samt psykosocial och psykosomatisk belastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Scharfenort; Thomas Löfgren; [2013]
  Nyckelord :Exekutiv funktion; Prestation; Belastning; Patientsäkerhet; Läkare; Jourvecka; Jourtjänstgöring; Nattjour; Kognitiv flexibilitet; Arbetsminne; Uppmärksamhet; Informationsbearbetningshastighet; On-call duty nighttime; Physician; Patient safety; Job strain; Performance; Executive Functioning; Cognitive Flexibility; Working Memory; Attention; Information processing speed; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Merparten studier som har undersökt hur nattjour påverkar prestation, hälsa och säkerhet, har genomförts i USA där det är vanligt med mycket långa arbetsveckor och arbetspass. Aktuell studie avsåg undersöka effekter av nattjour beträffande kognitiv funktion, riskutsatthet och belastning, under förhållanden representativa för svensk sjukvårdsorganisation. LÄS MER

 4. 4. Intellektuellt kapital : En fallstudie om problematiken i kreditbedömningsprocessen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Annika Johansson; Hanna Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Intellectual capital; information asymmetry; human capital; structural capital; relational capital; credit valuation process; credit decision; Intellektuellt kapital; informationsasymmetri; humankapital; strukturkapital; relationskapital; kreditbedömning; kreditbeslut;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det föreligger en problematik i kreditbedömningsprocessen som berör svårigheten att bedöma ett  bolags värde samt dess återbetalningsförmåga. Vanligtvis värderas organisationer utefter sina finansiella rapporter men eftersom de inte alltid inkluderar immateriella tillgångar i form av intellektuellt kapital skapas en informationsasymmetri. LÄS MER