Sökning: "Rita Blomqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rita Blomqvist.

  1. 1. Språkstörning i grundskolans tidiga år : En studie om lärares uppfattning om kartläggning och undervisning av elever i förskoleklass

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Rita Blomqvist; [2021]
    Nyckelord :Språkstörning; språkutveckling; förskoleklass; lärandemiljö; anpassningar; kartläggning; specialundervisning;

    Sammanfattning : Språkstörning är ett komplext begrepp som innefattar flera olika svårigheter. Svårigheterna kan drabba enbart förståelsen eller produktionen av språk. Ju fler nivåer som är drabbade, desto gravare är språkstörningen. LÄS MER